Társadalmi Megújulás Operatív Program

Hivatalos dokumentumok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFU) oldalán..

Az ELTE házhoz megy!

Tudományos eredmények megismertetése a tehetség-felismerés, a tehetségtámogatás és a tehetség-elismerés szolgálatában az ELTE-n

A program központja:
ELTE Eötvös József Collegium,
1118 Budapest, Ménesi út 11–13.

A program szakmai vezetõje: Dr. Patkós András
A program projektmenedzsere: Dr. Horváth László
A program pénzügyi vezetõje: Kissné Noszkó Ilona

Bevezetés
A tudomány gondolati építménye az elmúlt ötszáz évben egyre jobban elkülönült a hétköznapok közvetlenül megélhetõ élményekre támaszkodó világától. A közönségtõl egyre nagyobb erõfeszítést igényel a legújabb fejlemények befogadása, miközben gyakran a több száz éves gondolatok, tapasztalatok sem természetesek számára. Óriási kihívást jelent a fiatalokat bevezetni a kutatás világába, megismertetni velük a kitartó kíváncsiságot és a tudományos módszereket, ránevelni õket arra, hogy megalkuvás nélkül ragaszkodjanak mindezek etikus alkalmazásához. Ha ezt elhanyagoljuk, a tudományos haladás utánpótlása egyre fogyatkozik. Az avatott kutatók és a nagyközönség párbeszédében nincs helye szünetnek.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek jelenleg olyan egyedülálló feladattal kell megbírkóznia, amelyhez hasonlót a világ vezetõ egyetemei közül kevés vállal. Egyszerre igyekszünk megfelelni a legnagyobb tömeget vonzó oktatási intézmény feladatának és a magyar tudományban az elsõ számú, európai láthatóságú, vezetõ kutatóintézet szerepének.
Az Európai Kutatási Tanács pályázatának elsõ fordulóiban az országban messze legjobban szereplõ természettudományi kutatóink meredeken felívelõ pályát befutó fiatal munkatársaikkal a középiskolákat felkeresve igyekeznek minél több diákot meggyõzni a kutatói pálya nagyszerû lehetõségeirõl. Bölcsészkarunk megnyitja
az egyetem legendás elõadótermét, a felújított Gólyavárat a nagyközönség elõtt: kezdõdik a Gólyavári esték új sorozata. Diákköri versenyeket szervezünk, hogy az ezeken elért sikerek még több hallgatót ösztönözzenek arra, hogy csatlakozzanak a magasabb követelményeket támasztó tanulmányi csoportjainkhoz. A kutatói és tanári élcsapat nevelését, a társadalmi felelõsséget vállaló értelmiségi szerepre való felkészítést az ELTE országosan egyedülálló tanintézményi hálója: öt szakkollégiuma egységes programmá rendezve fejleszti.
A jelenlegi kétéves program, amelynek néhány elemét soroltam, szerényen járul ahhoz, hogy egyetemünk megfelelhessen a színvonalas tömegképzés és az alkotásra
képes értelmiségnevelés kettõs feladatának. A feladat teljesíthetõsége egyáltalán nem bizonyos, de a közel száz részt vevõ diák és professzor mostani vállalkozása bizonyára hoz majd olyan tapasztalatokat-, és részsikereket, amelyekre a következõ
években tartósan számíthatunk.

2009. szeptember 11.
Dr. Patkós András
a program szakmai vezetõje

---------------------------------------------
„Az ELTE házhoz megy” címû pályázat stratégiájának megfogalmazásakor az ELTE alapvetõen saját hagyományaiból indul ki: azaz a tudományos eredmények megismertetését a tehetségfelismerés, a tehetségtámogatás, és a tehetségelismerés szolgálatába állítva óhajtja megvalósítani. A cím kifejezi az egyetem szándékát, miszerint a legjobb mûhelyei és világhírû kutatói közremûködésével közvetlen találkozásokon ismertesse meg eredményeit a középiskolásokkal a kutatói utánpótlás bázisának kiszélesítésére: ennek érdekében az eddiginél intenzívebben kívánja bevonni a kutatómunkába az egyetemi tanulmányokat folytató, tehetséges, a tudományos diákkörökben és a szakkollégiumokban többletmunkát vállalni kész hallgatókat, emellett megnövelt nagyságrendû lehetõséget kínál a fiatal kutatóknak, doktoranduszoknak arra, hogy tudományos eredményeiket nemzetközi fórumokon megismertethessék.
Ennek a stratégiai megközelítésnek megfelelõen a projekt céljait megvalósító tevékenységeket két, szervezetileg autonóm, ugyanakkor igen erõteljesen együttmûködõ oktatási/nevelési területen, mintegy két különálló „lábon”valósítja meg. Egyrészt új elemekkel hatékonyabbá kívánja tenni a tehetséggonozás eszköztárát, hogy elõsegítse a tömeképzést végzõ kari tevékenységek kereteibõl való kiemelkedést, másrészt a speciális képzést csoportos kutatói munkával, intenzív hallgatói önképzéssel (E)ötvözõ szakkollégiumi rendszer megerõsítése a cél; mindezeket az elismerések és a projekt finanszírozási keretein kívül az egyetem által megvalósítandó díjak rendszere köti össze. A tehetségképzés ekként megfogalmazott keretei adnak alapot a tudományos eredmények elterjesztésére, illetve a tudomány-népszerûsítés tevékenységeire.
A kari tevékenységeket, valamint a megfelelõ szakemberek karrierlehetõségeinek bemutatását, három különálló, de egymással szorosan összefüggõ programcsomagban fogalmaztuk meg. Az elsõ csomagba tartoznak azok a feladatok, amelyek végrehajtása biztosítja az ELTE és a közoktatás közötti kapcsolatok megújítását, különös tekintettel a természettudományos szakok iránti érdeklõdés felkeltésére, illetve az ilyen végzettségû szakemberek számára a karrierlehetõségek bemutatására. A második programcsoport a tehetségek korai kiválasztásában fontos szerepet játszó diákköri munka új, versenyszerû megközelítéséhez kapcsolódik, ezzel a megközelítéssel efféle versenyeken részt vevõk száma nagyságrendekkel bõvíthetõ. A harmadik programcsomag a kari tevékenységek között a tehetséges fiatal kutatók, a doktori programban részt vevõk tudományos eredményeinek minél szélesebb körû ismertségét elõsegítõ tudományos népszerûsítõ tevékenységeket foglalja össze.
A szakkollégiumi rendszeren belüli tevékenységeket négy nagyobb programcsomagba csoportosítottuk. Az elsõ csoportba tartoznak az esélyegyenlõség növelését elõsegítõ feladatok a tehetségek kibontakoztatásában. A második, nagyobb programcsomag az egyetemi szakkollégiumokban szervezett olyan tevékenységeket öleli fel, amelyek az ott folyó tudományos munka megismertetéséhez csatlakoznak. Ezen a programcsomagon belül szintén két átfogó területre koncentráltunk, egyrészt a virtuális térben megjelenõ népszerûsítésre, azaz a honlapok, a portálok fejlesztésére, illetve az ELTE szakkollégiumainak olyan rendezvényeire, amelyek a kollégium falain túli célközönséget szólítják meg a tudomány-népszerûsítési akciók keretében. A harmadik programcsomag a tudományos eredmények elterjesztését tûzte ki célul, egyrészt a nemzetközi szinten végzett disszemináció, másrészt, a fõleg hazai tudományos közönségnek szóló, általában a kollégium tevékenységeiben nyitott szakmai konferenciák formájában. A szakkollégiumi rendszeren belüli negyedik csomag a kiválósági központok teljesen újfajta hálózatának kiépítését és kiszélesítését tartalmazza, ezt az Eötvös Collegium a francia Ecole Normale Supérieure és az olasz Scoula Normale Superiore együttmûködésével hozza létre.
A projekttevékenységek legnagyobb része az ELTE különbözõ campusain valósul meg, illetve a szakkollégiumok közösségi rendezvényekre alkalmas helyiségeiben (mindezek Budapesten találhatók). A projekt azon elemeinek helyszínei, amelyek közvetlenül a középiskolákat szólítják meg, a közép-magyarországi és a szomszédos régiók egyes földrajzilag közel esõ városai lesznek. A projekt nemzetközi kapcsolatok kiszélesítését, illetve a nemzetközi disszeminációt célzó komponensei egyrészt az ELTE campusain, másrészt a projektben felsorolt partnerországokban valósulnak meg, különösképpen Franciaországban, Olaszországban és a nemzetközi konferenciák helyszínein.

---------------------------------------------------
A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

1. „Az ELTE házhoz megy” - természettudományi utazó cirkusz (TTK)

A program legfontosabb célkitûzése, hogy az ELTE a felsõfokú tömegoktatás keretei között is a legvonzóbb magyar felsõoktatási intézményként jelenjen meg a legtehetségesebb diákok elõtt. A program a budapesti és a fõváros vonzáskörébe tartozó középiskolák mellett az azokon kívül esõ, eredményes oktatást felmutató intézmények tehetséges tanulóinak érdeklõdésére tart számot. Azokban a középiskolákban, amelyek a legnagyobb számban küldenek már most hallgatókat az ELTE TTK-ra, a jó tanári munkát támogatva, könnyebben lehet további érdeklõdõket megnyerni a természettudományi pályák számára, valamint könnyebben lehet a tehetséges és nyitott hallgatók figyelmét az „egzakt” tudományok és alkalmazásaik felé fordítani.
A fentieket is figyelembe véve alapította meg a TTK „A természettudomány oktatásának kiváló iskolája” címet, amelyet 2009-tõl adományoznak az arra érdemes intézményeknek. Ezt a kitüntetést elsõként azok a középiskolák kapják, ahonnan az elmúlt négy évben (2006 és 2009 között) évente legalább 10-10 diák jutott be az ELTE természettudományi szakjaira.
Célunk minél több középiskola megnyerése és ösztönzése a természettudományok széles körû mûvelésére, ezért, azokban az intézményekben, amelyekben a vezetésnek vannak ilyen irányú törekvései/tervei, az ELTE TTK felajánlja, hogy nemzetközi hírû oktatói, kutatói, fiatal, ambiciózus csapatukkal az iskolában tudományos délutánt szerveznek.

 

Megvalósíthatósági tanulmány letöltése:

©2012 ARTSZ / SZAKKOLLEGIUM@ANGELUSZ.ELTE.HU / 1117 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 13. / ARTKELE DIZÁJN | HAJNALI2 DEV